Ubytovací řád

1.   Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Následně předá ubytovatel hostovi klíč od pokoje či apartmánu a host se ubytuje. Organizované skupiny předloží seznam osob s potřebnými údaji (jméno, příjmení, datum narození, údaje o trvalém bydlišti a číslo občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného platného dokladu totožnosti). Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

2.   Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat, a to od 14 hodin nejpozději do18 hodin v den nástupu. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou či ústní dohodou určeno jinak. Krátkodobé pobyty na jednu až dvě noci se platí (případě doplácí) předem při příjezdu.

3.   Host užívá pokoj nebo apartmán po dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby musí pokoj nebo apartmán uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj nebo apartmán než ten, ve kterém byl původně ubytován.

4.   Host má právo užívat zařízení pokoje nebo apartmánu s příslušenstvím, společenské prostory a služby ubytovacího zařízení, některé služby mohou být placené. Host je povinen při každém odchodu z pokoje vypnout el. spotřebiče, zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní baterie, zavřít okna a uzamknout dveře. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10ti let bez dozoru dospělých v pokoji či apartmánu a ostatních prostorách penzionu.

5.   V pokojích a apartmánech nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích a apartmánech není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně a kromě nabíječek mobilních telefonů a notebooků.

6.   Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích, v apartmánech a ve všech interiérech je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Při porušení tohoto zákazu má ubytovatel právo uplatnit vůči hostovi sankci ve výši 1.000,- Kč za každé porušení a to i opakovaně. Při opakovaném porušení zákazu může být pobyt jednostranně ukončen ubytovatelem a to bez náhrady.

7.   Host odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami jemu svěřenými do péče, případně domácím zvířetem. Takto vzniklé škody je host povinen uhradit na místě před svým odjezdem. Výše škody se stanoví dohodou nebo stanoviskem příslušné odborné firmy. Klient má za povinnost bezodkladně ohlásit předchozí škody na pokoji, apartmánu či na jeho zařízení. Pokud tak neučiní, má se za to, že dodatečně zjištěné škody způsobil sám. V případě, že škoda bude vyšší, uzavře ubytovatel s hostem písemnou smlouvu o její úhradě. Ubytovatel může požadovat od hosta při jeho nástupu kauci ve výši 1000,- Kč, která bude případně použita na úhradu škod jím způsobených nebo mu bude vrácena při odjezdu. Celková náhrada případné škody tímto není dotčena.

8.   Návštěvy ubytovaných hostů se musí předem hlásit v recepci ubytovacího zařízení, noční návštěvy od 22 do 8 hod. nejsou možné. V době od 22 hodin do 8 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.

9.   Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči, kromě první pomoci v areálu hotelu, si host hradí sám. Host je povinen při příjezdu upozornit ubytovatele, že trpí infekčním onemocněním. Ubytovatel může odmítnout ubytovat hosta s infekčním onemocněním.

10.   Ubytovatel odpovídá za věci, které host do penzionu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti písemnému potvrzení.

11.   Psi a ostatní zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna ve zvláštním režimu jen po předchozí dohodě. Zvláštním režimem se myslí venčení psů mimo areál penzionu, jejich vodění na vodítku nebo povinností nosit náhubek v případě, že na vodítku nejsou. Je zakázáno volné pobíhání psů po areálu a jejich vstup do prostor dětského hřiště a jezírka.

12.   Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem. Ceník ubytování a služeb je vystaven v recepci a na webových stránkách penzionu.

13.   Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má ubytovatel právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby. V tomto případě host nemá nárok na vrácení peněz za pobyt.

14.   Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení na tel 602 458 353 nebo info@holidaypark.cz.

15.   Součástí penzionu je venkovní přírodní koupaliště. Host bere na vědomí, že koupání v tomto přírodním koupališti je na jeho vlastní nebezpečí. Současně s tím host odpovídá za bezpečnost koupání svých dětí nebo osob mu svěřených. Je zakázán vstupu psů a jiných zvířat do prostoru koupaliště. Host je dále povinen dodržovat pokyny personálu nebo písemná upozornění v prostorách přírodního koupaliště. V zimě platí zákaz vstupu na led. Je zakázáno lovení a krmení ryb v jezírku a házení kamení a dalších předmětů do jezírka.